Otoskopiese ondersoek Timpanogram Lug- en beengeleidingstoetse Spraakdiskriminasie Aanbeveel as jy oor een van die volgende kla: Jy nie woorde duidelik kan hoor nie. Jy sukkel om mense te hoor oor die telefoon. Jy sukk

Aanbeveel as daar moontlike middel oor-ontsteking of middel-oor disfunksie vermoed word.

Perfek vir babas of jong kinders.  Die toets is tyds-effektief en bepaal of the haarselle in die koglea funksioneer. Dit bepaal nie gehoordrempels nie, maar voorspel normale gehoor tensy daar ‘n retro-kogleêre patologie teenwoordig i

Word slegs gebruik om te bepaal of ‘n volle, diagnostiese gehoortoets nodig is. Klanke van basiese frekwensies word deur luggeleiding aangebied en daar word bepaal of drempels binne normale perke val of nie.  Drempels word steeds aangedui

Die toets bepaal die integriteit van die gehoor-sisteem vanaf koglea tot breinstam.  Gehoordrempels kan bepaal word met die toets en benodig nie behavioristiese reaksies nie.    Word aanbeveel vir: Jong kinders wat nog nie

Otoscopy Tympanogram  Air- and bone conduction Speech discrimination.   Recommended if you have one of the following complaints: You feel that you cannot hear. You struggle to hear people over the phone. You strug

Recommended if there is a suspected middle ear infection or middle ear dysfunction.

This test determines the integrity of the hearing system from the cochlea to the brainstem. Hearing thresholds can be determined using this test and doesn’t require behavioral responses.   Recommended for: Young children that c

Perfect for babies or young children. This test is very quick and determines if the hair cells in the cochlea are functional. This test doesn’t determine hearing thresholds, but it can predict normal hearing except if there is a retro-cochlear

This is only used to determine if a full diagnostic hearing assessment is necessary. Sounds of various frequencies are presented via air conduction. It is then determined if these thresholds fall within normal limits. Thresholds are still indicated o

Met 'n tuisbesoek doen ons 'n volledige gehoortoets in die gemak van jou eie huis.

With a home visit we do a full audiological assessment in the comfort of your own home.