Meer oor ons / About us

u Gehoor is ons passie / Your hearing is our passion!


Elmie Wolmarans het in 2003 haar graad ontvang in Oudiologie aan die Universiteit van Pretoria. In 2007 het Potchefstroom haar oog gevang as gevolg van die joviale mense en plattelandse euforie. Sy en haar gesin het hierheen verhuis. Vanaf haar huis het sy begin oudiologie dienste aan die dorp verskaf. Elmie se passie vir oudiologie en haar kennis het vinnig die inwoners van Potch se harte gewen.

In 2012 het die praktyk na die Medicross geskuif om meer toeganklik vir pasiënte te wees. In Medicross het die praktyk slegs gegroei en talle mense is deur Elmie aangeraak. Sy het begin gratis uitreike doen een maal per maand na die ouetehuise in die dorp, asook tuisbesoeke begin aflê om oudiologie dienste so toegangklik as moontlik vir almal te maak.

In 2019 het Elmie na Pretoria verhuis om nog ‘n praktyk op die been te bring. Haar praktyk in Potchefstroom bly egter haar eerste passie en sy het die vrymoedigheid om haar pasiënte aan die kundige en entoesiastiese Lizelle Ehlers toe te vertrou. Lizelle Ehlers het in 2017 haar oudiologie graad aan die Universiteit van Pretoria ontvang. Daarna het sy ook haar Meestersgraad in Ouditiewe Prosessering in 2018 aan die Universiteit van Pretoria voltooi. In 2020 sluit sy aan by die Elmie Wolmarans Oudiologie span. 


Elmie Wolmarans received her degree in audiology at the University of Pretoria in 2003. In 2007, Potchefstroom caught her eye due to the jovial people and rural charm. She and her family moved here. From her home she started providing audiology services to the town. Elmie's passion for audiology and her knowledge quickly won the inhabitants of Potch's hearts.

In 2012, the practice moved to the Medicross to be more accessible to patients. In Medicross, the practice only grew and many people were touched by Elmie. She started doing free outreaches once a month to the old-age homes in town, as well as starting home visits to make audiology services accessible to all.

In 2019 Elmie moved to Pretoria to set up another practice. However, her practice in Potchefstroom remains her first passion and feels comfortable entrusting her patients to the knowledgeable and enthusiastic Lizelle Ehlers. She received her degree in audiology at the University of Pretoria in 2017, however she did not leave the University or learning for long. In 2018 she completed het Masters degree in Auditory Processing. In 2020 she joined the Elmie Wolmarans Audiology team. 

Kontak/Contacts

Elmie Wolmarans Oudiologie:
084 840 4585 /074 581 4903

Carletonville Earcare:
084 840 4585  / 072 079 2163

E-pos/E-mail

Elmie Wolmarans Oudiologie:
elmiewol@gmail.com

Carletonville Earcare:
carlearcare@gmail.com

Adres/Address

Elmie Wolmarans Oudiologie:
Palmietstraat 3A, Potchefstroom 2531 

Carletonville Earcare:
Carleton Shopping Centre, 2 Annan Road Carletonville 2499