Dienste / Services

Spraakterapie & Oudiologie
Speech Therapy & Audiology

Diagnostiese Gehoortoetse:• Otoskopiese ondersoek
• Timpanogram
• Lug- en beengeleidingstoetse
• Spraakdiskriminasie
Aanbeveel as jy oor een van die volgende kla:

•Jy nie woorde duidelik kan hoor nie.
•Jy sukkel om mense te hoor oor die telefoon.
•Jy sukkel om gesprekke te volg in die teenwoordigheid van agtergrond geraas.
•Jy die televisie of radio baie hard sit om  te hoor.
•Jy vra vir gereelde herhalings in  gesprekke.
•Jy hoor nie korrek wat mense sê nie of  moet eers paar tellings na-dink oor wat  gesê is.
•Jy gefrustreerd raak tydense gesprekke  en jy wil nie meer aan gesprekke deelneem nie.


Diagnostic Hearing Tests:• Otoscopy
• Tympanogram
• Air- and bone    conduction
• Speech discrimination.
Recommended if you have one of the following complaints:

•You feel that you cannot    hear.
•You struggle to hear  people over the phone.
•You struggle to follow a  conversation in the  presence of background  noise.
•You have to put the  television or radio very  loud.
•You ask for frequent  repetitions during  conversations.
•You mishear information  or you have to take a few  seconds to process what  was said.
•You get frustrated during  conversations and doesn’t  want to partake in  conversations anymore.Ouditiewe ProsesseringToesting:

Ouditiewe prosessering verwys na die vermoë om ouditiewe stimuli sinvol te begryp en te verwerk in die aanwesigheid van normale gehoor en intelligensie.
Ouditiewe prosessering versteuring affekteer individuë van alle ouderdomme en op
verskillende maniere.

n Paar kenmerke van ouditiewe prosessering versteuring sluit in:

•Sukkel om verbale instruksies te volg
•Vra gedurig vir herhaling van instruksies
•Swak kort – en langtermyn geheue
• Sukkel om klanke te lokaliseer
•Sukkel om in agtergrondsgeraas te luister
•Sukkel akademies.

Die diagnose van ouditiewe prosessering versteuring behels verskeie sensitiewe en
spesifieke gedrags –en elektrofisiologiese toetse, sowel as observasies en ‘n gedetailleerde
gevalsgeskiedenis

Auditory Processing Testing:

Auditory processing refers to the ability of the brain to identify and comprehend incoming
sounds and attach meaning to them in the presence of normal hearing and intelligence.
Auditory processing disorder (APD) impacts individuals of all ages, and in different ways.

A few common signs of auditory processing disorder (APD) include:

•Difficulty following verbal instructions
•Frequent request for repetition
•Poor short and long term memory
•Difficulty localizing sound
•Difficulty listening in the presence of background noise
•Academic deficits


The diagnosis of APD is made on the basis of a carefully selected battery of sensitive and
specific behavioural and electrophysiological procedures, supplemented by observation and
detailed case history.

Siftings-oudiogram:

Word slegs gebruik om
te bepaal of ‘n volle, diagnostiese gehoortoets nodig is.
Klanke van basiese frekwensies word deur luggeleiding aangebied en daar word bepaal of drempels binne normale perke val of nie.

Drempels word steeds aangedui op oudiogram, maar die aard van gehoorverlies en mooontlike behandeling daarvan kan nie deur ‘n siftings-oudiogram bepaal word nie.

Screening Audiogram:

This is only used to determine if a full diagnostic hearing assessment is necessary.

Sounds of various frequencies are presented via air conduction. It is then determined if these thresholds fall within normal limits.

Thresholds are still indicated on the audiogram, but the nature of the hearing loss and possible treatment options cannot be determined with a screening audiogram.

Otoakoestiese Emisies Toetsing:

(OAE)


Perfek vir babas of jong kinders.

Die toets is tyds-effektief en bepaal of the haarselle in die koglea funksioneer.

Dit bepaal nie gehoordrempels nie, maar voorspel normale gehoor tensy daar ‘n retro-kogleêre patologie teenwoordig is.Otoacoustic Emissions Testing:

(OAE)


Perfect for babies or young children.

This test is very quick and determines if the hair cells in the cochlea are functional.

This test doesn’t determine hearing thresholds, but it can predict normal hearing except if there is a retro-cochlear pathology present.


Timpanogram: 

(Impedansie Toetsing)
Aanbeveel as daar moontlike middel oor-ontsteking of middel-oor disfunksie vermoed word.

Tympanometry: 

(Impedance Testing)
Recommended if there is a suspected middle ear infection or middle ear dysfunction.

Tuisbesoeke:

Met 'n tuisbesoek doen ons 'n volledige gehoortoets in die gemak van jou eie huis.


Home Visits:

With a home visit we do
a full audiological assessment in the
comfort of your own home.

Wasverwydering / Wax Removal

Gehoorapparate / Hearing Aids

Gehoorbeskerming /
Ear Protection

Kontak/Contacts

Elmie Wolmarans Oudiologie:
084 840 4585 /074 581 4903

Carletonville Earcare:
084 840 4585  / 072 079 2163

E-pos/E-mail

Elmie Wolmarans Oudiologie:
elmiewol@gmail.com

Carletonville Earcare:
carlearcare@gmail.com

Adres/Address

Elmie Wolmarans Oudiologie:
Palmietstraat 3A, Potchefstroom 2531 

Carletonville Earcare:
Carleton Shopping Centre, 2 Annan Road Carletonville 2499